Blog wstecz

Charakterystyka studni wodomierzowych

Studnia wodomierzowa stosowana jest jako zbiornik do umieszczenia wodomierza wraz z armaturą wodomierzową w sytuacji, gdy niemożliwe jest zamontowanie urządzenia w innym pomieszczeniu. Przepisy obowiązujące w Polsce zakładają, że licznik wody (wodomierz) powinien być zainstalowany w miejscu, które umożliwia prawidłowy pomiar wody zużytej przez obiekt. Musi więc być to miejsce, które zapewnia właściwe funkcjonowanie urządzenia. Według normy PN-B-10720 wodomierz powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu zabezpieczonym przed wodą, zamarzaniem i dostępem osób niepowołanych. Najczęściej do tego celu wykorzystywane są pomieszczenia na parterze, piwnicy lub ogrzewanym garażu. Jeśli z jakichś przyczyn żadne z tych pomieszczeń nie jest dostępne, możliwe jest zamontowanie wodomierza w studzience wodomierzowej, czyli specjalnym pomieszczeniu zewnętrznym. Jego głównym zadaniem jest stworzenie odpowiednich warunków dla pracy licznika wody, które będą chronić urządzenie głównie przez zalaniem (przez wody opadowe i gruntowe) oraz zamarznięciem. Aby dobrze spełniać to zadanie, studnia musi być zrobiona ze specjalnego wytrzymałego materiału, wyposażona w zaizolowane ściany i szczelną pokrywę, odpowiednio zainstalowana i zabezpieczona, zwykle przez betonową obsypkę włazu. MPWiK nakazuje, by otwór włazowy miał średnicę co najmniej 0,6 m w świetle i był zakryty włazem typu ciężkiego z ociepleniem, jeżeli studnia będzie zainstalowana w ciągu jezdnym. Właz typu lekkiego jest zalecany na terenach zielonych. 

Jakie są rodzaje studzienek wodomierzowych? 

Studnie dostępne na rynku różnią się od siebie wieloma parametrami, nie tylko wielkością. Możemy dostać studnie z dnem lub bez dna (stosowane na terenach podmokłych), włazowe i niewłazowe, wykonane z różnych materiałów, z mocniejszą i słabszą izolacją, różnymi rodzajami zamknięcia. 
Studnie wodomierzowe Zinplast są zrobione z polietylenu dużej gęstości (HDPE). Są wytrzymałe, odporne na ścieranie, urazy mechaniczne, a jednocześnie elastyczne i lekkie. Wykonane są zgodnie z normą PN-EN 13598-2. Mają także Krajowe Oceny Techniczne wystawione przez Instytut Techniki Budowlanej (TB-KOT-2019/1177). Średnice studni przeznaczone do zainstalowania przy budynkach mieszkalnych najczęściej mają od DN400 do DN600, natomiast studni przy budynkach komercyjnych oraz w obiektach infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – od DN 1000 do DN1500. Zwieńczeniem studni mniejszych niż DN 1000 jest najczęściej stożek, większych, które zwykle wykonywane są jako włazowe – płyta HDPE. Sztywność obwodowa studni Zinplast to waha się od SN2 do SN16 wg PN-EN ISO 9969, a zakres sztywności to PN EN13476 - 2 typ A.