prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności

W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie nowatorskiej technologii produkcji rur wysokociśnieniowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,

·         I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

·         Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

·         Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

spółka Zinplast Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru wykonawcy prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.

Zapytanie ofertowe 02_2016doc

Załącznik nr 1 do Zapytania nr 02_2016doc

Załącznik nr 2 do Zapytania nr 02_2016doc

Załącznik nr 3 do Zapytania nr 02_2016doc